top of page

Salgsbetingelser

 

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen (se [lenke til bestillingsløsningen]) og eventuelle særskilte vilkår som er skriftlig avtalt mellom partene. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, vil det som særskilt er avtalt mellom partene ha forrang, med mindre det strider mot ufravikelig lovgivning. Dersom en bestemmelse i denne avtalen blir ansett som ugyldig eller ikke kan håndheves, vil resten av avtalen fortsatt være gyldig og håndhevbar. Avtalen vil også bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp mellom næringsdrivende, og mellom næringsdrivende og forbruker.

 

2. Partene

Selger er:

Os Turnforening 

Adresse: Idrettsvegen 41, 5210 OS

E-post: info@ossauna.no 
Telefonnummer: +47 901 07 628

Organisasjonsnummer: 983 958 249

I denne avtalen referert til som "selger" eller "selgeren".

 

Kjøper er den fysiske personen, forbrukeren, eller juridiske enheten, bedriften, som foretar bestillingen. I denne avtalen referert til som "kjøper" eller "kjøperen".

 

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenestene er angitt i norske kroner (NOK) og representerer den totale prisen kjøper skal betale, inkludert alle skatter, avgifter, og eventuelle andre kostnader. Hvis det skulle påløpe ytterligere kostnader som ikke er spesifisert ved bestillingstidspunktet, skal disse avklares skriftlig mellom partene før de belastes kjøper.

 

Ved utsjekking kan kjøperen bli presentert for muligheten til å kjøpe tilleggsprodukter som kan forbedre den primære tjenesten eller produktet. Disse tilleggsproduktene er ikke nødvendige for den primære tjenesten, men kan tilby ekstra funksjonalitet eller fordeler. Kjøperen er ikke forpliktet til å kjøpe disse tilleggsproduktene.

 

4. Avtaleinngåelse og Betaling

Avtalen anses som inngått og er bindende for begge parter fra det tidspunkt bestillingen er mottatt av selger. 

 

Unntak: Avtalen vil ikke være bindende dersom det har oppstått skrive- eller tastefeil i tilbudet fra Selgeren i bestillingsløsningen på nett, eller i kjøperens bestilling, og den andre parten innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 

Selgeren kan kreve betaling umiddelbart etter at bestilling er sendt fra kjøperen. Dersom kjøperen velger å betale med kredittkort eller debetkort, har selgeren rett til å reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Belastning av kortet skjer ved bestillingstidspunktet. Ved valg av betaling via faktura, vil fakturaen bli sendt til kjøperen ved bekreftelse av bestillingen. Betalingsfristen vil være tydelig angitt på fakturaen og er på minimum 14 dager fra bestillingstidspunktet.

 

5. Aldersgrense for bestilling

Bestilling av varer og tjenester fra Selgers tjenester kan kun gjøres av personer som er 16 år eller eldre. Personer under 16 år kan kun delta i eller benytte seg av bestilte tjenester dersom de er i følge med en person som er 18 år eller eldre.

 

Dersom det oppdages at en bestilling er foretatt av en person under 16 år uten ledsagelse av en voksen på 18 år eller eldre, forbeholder selgeren seg retten til å kansellere bestillingen. Videre kan selgeren ta de nødvendige skritt for å informere en foresatt eller verge om bestillingen. Brudd på denne aldersgrensen, eller deltakelse uten nødvendig ledsagelse, kan føre til at brukerens tilgang tjenesten blir suspendert eller avsluttet.

 

6. Varer, utleie og tjenester

 

6.1 Varer:

I tillegg til tjenestene knyttet til saunaen, tilbyr selgeren også diverse varer. Disse varene er tilgjengelige for kjøp enten via denne hjemmesiden eller direkte ved saunaen.

 

6.2 Selvbetjent Sauna:

Selgeren tilbyr muligheten for engangs adgang til saunaen på forhåndsbestemte tidspunkter. Disse tidspunktene kan bestilles gjennom selgerens online bookingkalender. Hver selvbetjeningsperiode varer mellom 2 og 2,5 timer - og tiden det behøves for å fyre opp er regnet inn i totalen.

 

Ved fullføring av kjøpet vil kjøperen motta en nøkkelkode. Denne koden gir tilgang til en nøkkelboks ved saunaens inngang, kun gyldig for den bookede sesjonens varighet. Kjøperen vil motta koden umiddelbart etter kjøp, og det er kjøperens ansvar å etterse  at koden er mottatt etter bestilling. Dersom koden ikke mottas som forventet, skal kjøperen informere selgeren umiddelbart. Merk: Selgeren er ikke forpliktet til å tilby en kode etter at den bookede sesjonen har startet.

 

Selvbetjeningsopplevelsen inkluderer ikke forutgående oppvarming av saunaen eller rengjøring etter bruk. Det forventes at kundene, i tråd med våre bruksregler, etterlater saunaen i samme stand som ved ankomst. Dette inkluderer rengjøring av saunabenker med den medfølgende sprayflasken og feiing av eventuelt overflødig vann på gulvet.

 

6.1 Abonnements- og Klippekortvilkår

6.1.1 Abonnementsmodell:

  • Omfang av Tjenesten: Kunden etablerer et abonnementsforhold som gir rett til tilgang til et forhåndsbestemt antall sesjoner hver måned. Disse sesjonene kan bookes av abonnementsinnehaveren i samsvar med tilgjengeligheten av tjenesten. Ingen ytterligere kostnader påløper for disse sesjonene utover den fastsatte månedlige abonnementsavgiften.

  • Bruksomfang: Det fastsatte antallet sesjoner per måned som er inkludert i abonnementet er ikke eksklusivt for personen som inngår abonnementsavtalen. Abonnementsinnehaveren kan bestille sesjoner for andre personer, inkludert flere deltakere i samme booking. For hver ekstra person som deltar i en booking, vil dette trekke fra det totalt tilgjengelige antallet sesjoner for den gjeldende måneden. Dette betyr at antallet tilgjengelige sesjoner reduseres tilsvarende antallet ekstra deltakere som er booket per sesjon.

  • Spesifikasjon av Sesjoner: Det nøyaktige antallet og naturen av de sesjonene som er tilgjengelige under abonnementet vil bli spesifisert i den individuelle medlemsavtalen. Dette kan variere avhengig av det valgte abonnementsnivået. Den individuelle medlemsavtalen skal gi en detaljert oversikt over sesjonenes omfang, natur og eventuelle begrensninger eller spesielle betingelser som gjelder for bruk av sesjonene.

 

6.1.2 Klippekortbetingelser:

  • Klippekortets Natur: Klippekortet representerer en forhåndsbetalt tjeneste som gir kunden rett til å benytte et definert antall sesjoner innenfor en fastsatt tidsramme på to år fra kjøpsdatoen.

  • Bruksbetingelser for Klippekort: Hver 'klipp' representerer rettigheten til å booke én sesjon. Klippenes gyldighet og antall vil være eksplisitt angitt i kjøpsbekreftelsen.

 

6.1.3 Prosedyrer for Endring av Vilkår:

  • Informasjonsplikt ved Endring: Selgeren forplikter seg til å varsle kunden om eventuelle endringer i vilkårene for abonnementet eller klippekortet med minimum 30 dagers varsel. Dette inkluderer endringer i pris, tilgjengelige sesjoner eller andre vesentlige aspekter av tjenesten.

  • Effekt av Endringer: Enhver endring vil tre i kraft fra og med den dato som er angitt i varselet, med mindre annet er avtalt. For kunder med eksisterende klippekort vil endringene ikke ha tilbakevirkende kraft.

 

6.1.4 Prosedyrer for Oppsigelse av Abonnement:

  • Retningslinjer for Oppsigelse: Abonnementet kan når som helst avsluttes av kunden ved å logge inn på profilen til kunden (opp i hjørnet i oppgavelinjen) og velge "Mine abonnementer”. Oppsigelsen skal anses som mottatt og gyldig fra det tidspunktet den registreres i selgerens system.

  • Refusjonsbetingelser: Refusjon for eventuelt ubrukte sesjoner eller deler av den pågående abonnementsperioden tilbys ikke ved oppsigelse.

 

7. Levering

Fysiske Produkter:

Når det gjelder salg av fysiske produkter, anses levering som fullført når kjøperen, eller en person som representerer kjøperen, har mottatt og overtatt produktet.

 

Leveringstidspunkt:

Dersom et bestemt leveringstidspunkt ikke er angitt ved bestilling, forplikter selgeren seg til å levere varen til kjøperen uten unødig opphold. Levering skal under alle omstendigheter skje innen 30 dager fra bestillingsdato. Med mindre annet er avtalt, skal varen leveres direkte til kjøperens oppgitte adresse.

 

Eventuelle avvik fra det ovennevnte, inkludert spesielle leveringsavtaler eller forsinkelser, skal kommuniseres tydelig til kjøperen.

 

8. Risikoen for varen og ansvar ved bruk av saunaen

Varen:

Risikoen for varen, inkludert risikoen for tap eller skade, går over til kjøperen når han eller en person som representerer ham har mottatt og overtatt varen, i henhold til bestemmelsene i punkt 7. Fra dette tidspunktet er det kjøperens ansvar å sørge for varens sikkerhet og integritet.

 

Sauna-tjenester:

Kjøperen har fullt ansvar for egen sikkerhet under all bruk av selgerens sauna. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, bading fra og rundt saunaflåten, opphold i saunaen, bevegelse til og fra saunaflåten, og bruk av saunaovnen.

 

Kjøperen er også personlig ansvarlig for skader på saunaen og tilhørende utstyr forårsaket av seg selv eller de han/hun har bestilt for. 

 

Videre er det kjøperens ansvar å overholde antallsbegrensningen som ble avtalt ved bestilling. Dersom denne begrensningen overskrides, kan selgeren kreve erstatning.

9. Angrerett og avbestilling

Tjeneste - Sauna: 

Når du bestiller leie av saunaen, er det ikke angrerett. Bestillingen er bindende, og avbestilling gir ikke rett til refusjon med mindre annet er særskilt avtalt mellom kjøper og selger (se avbestillingsbetingelser ved kjøp). 

 

Dersom forhold på selgers side, som ekstreme værforhold eller andre sikkerhetsbekymringer, gjør det nødvendig å avbestille, har kjøperen rett til full refusjon av bestillingssummen. Kjøperen har imidlertid ikke rett til ytterligere kompensasjon eller erstatning for eventuelle følgekostnader på grunn av avbestillingen. Selgeren kan ikke avbestille for å leie ut til en annen kunde.

 

Varer:

For salg av varer til forbrukere, gjelder følgende regler om angrerett:

- Kjøperen har rett til å angre kjøpet innen 14 dager fra mottak av varen.

- Dersom selgeren ikke har informert om angrerett og angreskjema før avtalen inngås, utvides angreretten til 12 måneder. Dette kan reduseres til 14 dager hvis selgeren gir nødvendig informasjon i løpet av disse 12 månedene.

- Ved bruk av angreretten skal varen returneres til selgeren innen 14 dager etter at kjøperen har informert om dette. Kjøperen dekker returkostnader med mindre annet er avtalt.

- Kjøperen kan teste varen på en forsvarlig måte. Hvis testingen går utover dette, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi.

- Selgeren skal refundere kjøpesummen innen 14 dager fra mottak av informasjon om bruk av angreretten. Tilbakebetaling kan holdes tilbake inntil varen er mottatt, eller kjøperen har dokumentert returforsendelse.

 

10. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

 

Reklamasjon: 

Dersom det oppdages en mangel ved varen, skal kjøperen gi selgeren melding om dette innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget. Det er kjøperens ansvar å påberope seg mangelen ved å informere selgeren skriftlig om dette.

 

Prisavslag:

I tilfeller hvor mangelen ikke blir rettet eller varen blir omlevert, har kjøperen rett til å kreve et passende prisavslag. Prisavslaget skal reflektere forholdet mellom varens reduserte og avtalte pris, basert på varens verdi i mangelfull tilstand sammenlignet med dens verdi i kontraktsmessig stand. I visse tilfeller, avhengig av mangelens betydning for kjøperen, kan prisavslaget justeres tilsvarende.

 

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Generelle bestemmelser:

Dersom kjøperen unnlater å betale eller oppfylle sine forpliktelser i henhold til avtalen, og dette ikke skyldes selgeren, kan selgeren i henhold til forbrukerkjøpsloven kapittel 9 ta følgende skritt:

 

- Holde varen tilbake.

- Kreve oppfyllelse av avtalen.

- Kreve avtalen hevet.

- Kreve erstatning fra kjøperen.

- Kreve renter ved forsinket betaling og inkassogebyr.

 

Sauna-tjenester:

Kjøperen aksepterer selgerens bruksregler ved kjøp av sauna-tjenester. Alvorlige brudd på disse reglene kan føre til heving av avtalen, utestenging, og/eller erstatningskrav. Alvorlige brudd inkluderer, men er ikke begrenset til, gjentatte brudd etter advarsel eller enkelthendelser som anses som alvorlige.

 

Oppfyllelse:

Selgeren har rett til å kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Dersom varen ikke er levert, mister selgeren denne retten hvis han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

 

Heving: 

Ved vesentlig mislighold fra kjøperens side, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan imidlertid ikke heve avtalen hvis hele kjøpesummen er betalt. Hvis selgeren fastsetter en rimelig tilleggsfrist for betaling og kjøperen ikke overholder denne, kan selgeren heve kjøpet.

 

Renter og inkassogebyr:

Ved forsinket betaling kan selgeren kreve renter i henhold til forsinkelsesrenteloven. Kjøperen kan også bli belastet med gebyr etter inkassoloven ved manglende betaling etter forutgående varsel.

 

Uavhentede varer: 

Hvis kjøperen unnlater å hente varer som ikke er forskuddsbetalt, kan selgeren kreve et gebyr fra kjøperen. Dette gebyret skal dekke selgerens faktiske utlegg for levering, men kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

 

12. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle (se betingelser for personopplysninger).

 

13. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no

bottom of page